Even bijpraten

Op deze pagina kun je actuele informatie vinden met betrekking tot v.v. Sport Vereent


ALV (Algemene Leden Vergadering op woens-dag 30 oktober 2019


Locatie: Bovenzaal MFA MeJander Oldeberkoop, Aanvang: 20.00 uur

 

Vanaf 19:30 uur liggen de notulen van de ledenvergade-ring 2018, het jaarverslag van het verenigingsjaar 2018–2019 en het financieel jaarverslag 2018–2019 ter inzage. Tevens liggen de jaarverslagen van de commissies ter inzage. 

 

 Agenda:

  1. Opening door voorzitter.

  2. Ingekomen stukken en mededelingen.

  3. Notulen van de ledenvergadering van 2018.

  4. Jaarverslag verenigings-jaar 2018 – 2019.

  5. Financieel jaarverslag 2018 – 2019.

  6. Verslag en benoeming kascommissie.            (Sara Vergunst – Jan Donker – Marcel Bos)          Aftredend: Sara Vergunst        Benoeming nieuw lid kascommissie.

  1. Pauze.

    8. Verslagen commissies.

    9. Jaarverslag Bordreclame            commissie.

   10. Vaststelling van de                     contributies.

   11. Bestuursverkiezing:

- aftredend en niet                     herkiesbaar: Mevr.

F. Meestringa, voorzitter.

Vacature: secretaris

Vacature: algemene bestuursleden

    12. Rondvraag

    13. Sluiting

 

Ps: Wij verzoeken de ouders van onze jeugdleden ook aanwezig te zijn op de vergadering. Er worden diverse zaken besproken, die ook u en uw kind aangaan!

 


Nieuwe jeugdafdeling    SJO Stellingwerven:


Noordwolde – Oosterstreek, Olyphia, Zandhuizen en Sport Vereent gaan verder met een gezamenlijke jeugdafdeling. De nieuwe club heet SJO Stellingwerven. 

Twee maanden geleden besloten de vier clubs spijkers met koppen te slaan. Al jaren waren er gesprekken gaande over samenwerking, maar steeds ketste het af op emotie. Een blik op de dalende aantallen onder de jeugdleden gaf de doorslag. Bij de clubs kwam het besef dat als het zo doorging, het op een bepaald moment niet meer mogelijk was om voetbal te kunnen blijven aanbieden. De verenigingen liggen hemelsbreed drie kilometer van elkaar af. Ze vissen allemaal in dezelfde vijver naar jeugdleden.

Geen formulieren

Vier verenigingen die samenwerken is uniek volgens de KNVB. Daar bestonden niet eens formulieren voor. De grootste stappen werden binnen een maand gezet. Begin april werd het traject gestart, eind mei is de samenwerkingsverklaring naar de KNVB gestuurd.

Informatieavond

Nadat de eerste stappen waren gezet, besloot de speciaal daarvoor aangestelde commissie tekst en uitleg te geven op een informatieavond. Zo’n tachtig leden kwamen op de bijeenkomst af. De reacties waren vrijwel allemaal positief. Niet alleen leden zijn positief, ook sponsoren hebben aangegeven hun steentje te willen bijdragen.

Veranderingen

De leden werden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via een infobulletin. Bij iedere club werd op hetzelfde moment de informatie naar buiten gebracht. Er gaat nogal wat veranderen voor de jeugdleden en hun ouders, zoals trainingen en wedstrijden op een andere plek en nieuwe teamindelingen. In het eerste jaar blijven de teams zo veel mogelijk bestaan uit maximaal twee verenigingen, waardoor kinderen waar mogelijk met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen blijven voetballen. In het najaar trainen en spelen ze bij de ene club, in het voorjaar bij de andere vereniging.

Tenues blijven vooralsnog hetzelfde

De teams zijn komend seizoen actief onder de naam SJO Stellingwerven, naar de gemeenten West- en Ooststellingwerf. SJO staat voor Samenwerkende Jeugd Organisatie. De tenues blijven vooralsnog hetzelfde. Over een nieuw tenue is al wel nagedacht. Na één jaar volgt een grondige evaluatie. De vier clubs willen het initiatief zeker vijf jaar een kans geven.

Door deze samenwerking hebben de clubs meer aanmeldingen gekregen. Kinderen die in het verleden hun lidmaatschap juist hebben opgezegd omdat in hun categorie geen team op de been gebracht kon worden, zien nu de mogelijkheid wél om met leeftijdsgenootjes te voetballen.


Nieuwe tenues:


Het afgelopen seizoen kreeg de  Olyphia/Sport Vereent - JO15 combinatieploeg nieuwe wedstrijdkleding.

 

Wij willen de beide sponsoren Coulant Touring en JustConnect hiervoor hartelijk bedanken!

Vacatures:


Om een sportvereniging, ook een kleine, draaiende te houden, heb je vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers.

Bij Sport Vereent is momenteel grote  behoefte aan vrijwilligers (M/V) met een actieve- en positieve houding voor de volgende vacatures:

* Bestuursleden (o.a. Voorzitter en    Secretaris

* Materiaalman/-vrouw

* Grensrechter senioren

* Leider senioren

* Terreinverzorger(s)

* Zaalcommissieleden

 

Afhankelijk van de functie kost je dit een enkel tot enkele uurtje(s) per week.