Even bijpraten


Op deze pagina kun je actuele informatie vinden met betrekking tot v.v. Sport Vereent

Legionella in MFA:Bij de jaarlijkse controle op Legionella is wederom een te hoge concentratie Legionella aangetroffen.

 

Begin van dit jaar was dit ook het geval.

Om besmetting in de toekomst te voorkomen zijn destijds uitgebreide maatregelen genomen en beheersmaatregelen getroffen.

Naar nu blijkt is dit niet afdoende geweest.

 

Het MFA bestuur heeft deskundigen ingeschakeld om de ontstane situatie te beoordelen.

Ook deze deskundigen zijn verrast. 

Uiteraard wordt er op dit moment hard gezocht naar een oorzaak en verklaring.

 

Het betekent dat we jullie als gebruiker vragen geen gebruik te maken van de douches.

 

Voor de duidelijkheid, Legionella vormt alleen een gevaar bij het inademen van de bacterie. Dat kan wanneer kleine druppels water worden ingeademd, bijvoorbeeld bij het douchen.

 

Willen jullie meer informatie over Legionella, dan geven de volgende 2 websites nadere info:

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/Legionella

 

https://www.stichtingveteranenziekte.nl/over-legionella/42-vragen


Vacatures:


Om een sportvereniging, ook een kleine, draaiende te houden, heb je vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers.

Bij Sport Vereent is momenteel grote  behoefte aan vrijwilligers (M/V) met een actieve- en positieve houding voor de volgende vacatures:* Secretaris voor het bestuur

* Materiaalman/-vrouw

* Grensrechter senioren

* Leider senioren

* Trainer JO7

* Terreinverzorger(s)

* Zaalcommissieleden

* Consul

 

Afhankelijk van de functie kost je dit een enkel tot enkele uurtje(s) per week.


OldStars:


Zaterdag 13 oktober is er in Oosterwolde een demonstratiewedstrijd Walking Football gespeeld tussen een OldStars combinatieteam van SV de Griffioen en Sport Vereent tegen een OldStars- team van SC Heerenveen.Op zondag 18 november zal er in Oldeberkoop, tijdens de rust van een wedstrijd van het eerste seniorenteam, ook weer een demonstratie-wedstrijd wordt gespeeld tegen een OldStars- team van SC Heerenveen. Ook is er voor belangstellenden de mogelijkheid om voorafgaand aan een kleine clinic mee te doen. Nadere info volgt.


Algemene Ledenvergadering:24 oktober a.s. staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer op

de agenda. Een ieders aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld!

 

Locatie: MFA Bovenzaal

Zaal Open: 19.30 uur

Aanvang vergadering: 20.00 uur

 

 

Vanaf 19:30 uur liggen de notulen van de ledenvergadering 2017, het jaarverslag van het verenigingsjaar 2017–2018 en het financieel jaarverslag 2017–2018 ter inzage. Tevens liggen de jaarverslagen van de commissies ter inzage.

 

Agenda:

 

1.   Opening door de voorzitter.

2.   Ingekomen stukken en mededelingen.

3.   Notulen van de ledenvergadering van 2017.

4.   Jaarverslag verenigingsjaar

     2017 – 2018.

5.   Financieel jaarverslag

     2017 – 2018.

6.   Verslag en benoeming

     kascommissie.

 (Jasper Derks – Sara Vergunst –       Jan Donker)  Aftredend: Jasper         Derks

 Benoeming nieuw lid                        kascommissie.     

7.    Pauze.

        8.   Verslagen commissies.

        9.   Jaarverslag Bordreclame                            commissie.

       10.  Vaststelling van de contributies.

       11.  Bestuursverkiezing:

 - afgetreden en niet herkiesbaar:                Mevr. E. Twint, secretaris.

 Vacature: secretaris

 Vacature: algemene   bestuursleden

       12.  Rondvraag

       13.  Sluiting

Ps: Wij verzoeken de ouders van onze jeugd-leden ook aanwezig te zijn op de vergadering. Er zullen diverse zaken worden besproken, die ook u en uw kind aangaan!